Charakteristika ZUŠ Slovenská Ľupča

Cieľom umeleckého vzdelávania v Slovenskej Ľupči je moderná umelecká škola, ktorá vychováva umením, k umeniu a pre umenie s dôrazom na rozvoj talentu detí predškolského veku až po dospelosť. V ZUŠ Slovenská Ľupča máme všetky štyri odbory.

Absolvent školy je schopný preukázať požadovanú úroveň umeleckých schopností, využíva získané vedomosti, skúsenosti vo svojom najosobitejšom individuálnom prejave a je pripravený na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa. V rámci bežného vyučovania pracujú odbory osobitne, ale našim cieľom je vytvoriť aktívnu spoluprácu medzi nimi (učiteľmi i žiakmi) a spojiť ich činnosť v spoločnom projekte.

Viac o škole…

ZUŠ exteriér

Študijné odbory našej školy

Hudobný odbor

Hudobný

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakov vzdelávame v spevu a v hre na rôzne sólové hudobné nástroje (klavír, akordeón, zobcové flauty, saxofón, trúbka, husle, bicie nástroje, gitara) s pôsobením v rôznych komorných zoskupeniach, ľudovej hudbe, speváckom zbore, tanečnej kapele.
Viac o hudobnom odbore…

Výtvarný odbor

Výtvarný

Zastrešuje výtvarné umenie ako širokospektrálny pohľad poznávania a vyjadrovania sa. Z tohto integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu. Vo výtvarnom odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník – kresby, maľby, grafiky (žiak realizuje prácu od návrhu až po tlač na grafickom lise), modelovania a keramiky (škola vlastní keramickú pec) s rozšírenou ponukou o odbor textílií a fotografie. Talentovaní žiaci môžu taktiež pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.
Viac o výtvarnom odbore…

Tanečný odbor

Tanečný

V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova našich žiakov. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca, moderného scénického tanca alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu. Veľmi dôležitá je príprava a prijatie žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. (konzervatórium, pedagogická fakulta UMB a pod.).
Viac o tanečnom odbore…

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický

Je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči. Tento odbor vychováva z detí a študentov budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, vzdelaných a náročných divákov. Tým najtalentovanejším jednotlivcom pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scénaristiky, bábkoherectva, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách, pedagogických a filozofických fakultách .
Viac o literárno-dramatickom odbore…

Vízia našej školy

„Chceme byť školou, do ktorej všetci chodia radi… Hranie je hra – nie nuda!“

Aktuality

Prijímacie skúšky: 10. – 14. júna 2024

Prijímacie skúšky: 10. – 14. júna 2024

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického...