Poplatky za štúdium

Platbu školského príspevku podľa § 49 ods.4 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, ktorého výšku určuje zriaďovateľ ZUŠ je potrebné uhradiť na príjmový účet ZUŠ:

za I. polrok do 31.10.2020
za II. polrok do 31. 3.2021

Bankový účet:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK0302000000002350320951

Upozornenie! Každý žiak má pridelený variabilný symbol podľa vyučovacích odborov, ktorý je k dispozícii u pedagógov jednotlivých odborov.

Školné od 1.9.2020:

Na základe VZN zriaďovateľa stanovuje riaditeľstvo ZUŠ v Slovenskej Ľupči výšku školného nasledovne:

  • individuálne vyučovanie 35 € / polrok (Hra na hudobný nástroj)
  • skupinové vyučovanie 25 € / polrok (LDO, Výtvarná, Tanec)