Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy pre školský rok 2024/2025

v termíne od 10. – 14. júna 2024

Prijímacie skúšky sa konajú v čase od 13:00 – 17:00 hod.
V budove ZUŠ – Školská 16, Slovenská Ľupča (10. 6. – 12. 6. 2024)
a v budove elokovaného pracoviska ZUŠ – ZŠ, Školská 4, Selce (13. 6. – 14. 6. 2024)

Mgr. Rastislav Kašiar, DiS.art – riaditeľ ZUŠ

Informácie:
0911 294 924
zussllupca@gmail.com

Kritéria pre prijímacie skúšky

Hudobný odbor:

zisťovanie hudobného sluchu
zisťovanie rytmického cítenia
spev ľudovej alebo umelej piesne
fyzické dispozície pre daný hudobný nástroj

Výtvarný odbor:

vnímanie tvaru, farebnosti, priestoru, kresba

Literárno-dramatický odbor:

artikulácia hovoreného slova,
komunikačné schopnosti.

Tanečný odbor:

zisťovanie hudobno-pohybových schopností
zisťovanie rytmického cítenia
fyzické dispozície