Pedagógovia a zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Ivo Petrík

riaditeľ

Mgr. art. Katarína Flochová, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

Hudobný odbor

Mgr. Ivo Petrík

hudobná náuka, hra na dychových a bicích nástrojoch

Mgr. art. Katarína Flochová, PhD.

hudobná náuka, hra na akordeóne

Mgr. Marcela Jamrichová

hra na klavíri

Mgr. Gabriela Lacková

hra na klavíri

Mgr. Daša Kochelková, PhD.

hra na klavíri

Mgr. Miroslava Sedliaková

hra na klavíri

Mgr. Lucia Petríková

hra na klavíri

Mgr. art. Zuzana Polónyová

spev

Mgr. art. Ivana Baczová

hra na husliach (materská dovolenka)

Mgr. Ján Banga

hra na husliach (zastupovanie MD)

Mgr. Rastislav Kašiar

hra na gitare

Marián Holba Dis. art.

hra na gitare

Mgr. art. Renáta Soláriková

hra na dychových nástrojoch

Bc. Klaudia Roháčová Dis. art.

hra na dychových nástrojoch

Veronika Ondrisková Dis. art.

hra na akordeóne

Výtvarný odbor

Bc. Jana Krajanová

Literárno-dramatický odbor

Mgr. Miroslava Sedliaková

Tanečný odbor

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Martina Fodorová

Súčasťou tanečného oddelenia je DFS Drienka

Ekonomický úsek

Ing. Eva Skvařilová