Kontakt

Základná umelecká škola

IČO: 45016909
DIČ: 2022436372

Štatutárny zástupca: Mgr. Ivo Petrík – riaditeľ

Adresa

Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča

Telefón

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK0302000000002350320951
BIC: SUBASKBX

ZUŠ exteríer