Obec Slovenská Ľupča Námestie SNP 13,
976 13 Slovenská Ľupča


zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Slovenskej Ľupči, vyhlasuje v zmysle ust. § 4 zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, na obsadenie funkcie:


Riaditeľ/ Riaditeľka Základnej umeleckej školy Slovenská Ľupča
sídlo Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča.

Celý dokument na stiahnutie: