Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy pre školský rok 2023/2024

v termíne od 5. – 9. júna 2023

Prijímacie skúšky sa konajú v čase od 15:00 – 17:00 hod.
V budove ZUŠ – Školská 16, Slovenská Ľupča (5.-7.6.2023)
a v budove elokovaného pracoviska ZUŠ – ZŠ, Školská 4, Selce (8.-9.6.2023)

Mgr. Ivo Petrík – riaditeľ ZUŠ

Informácie:
0911 294 924
zussllupca@gmail.com

Kritéria pre prijímacie skúšky

Hudobný odbor:

zisťovanie hudobného sluchu
zisťovanie rytmického cítenia
spev ľudovej alebo umelej piesne
fyzické dispozície pre daný hudobný nástroj

Výtvarný odbor:

vnímanie tvaru, farebnosti, priestoru, kresba

Literárno-dramatický odbor:

artikulácia hovoreného slova,
komunikačné schopnosti.

Tanečný odbor:

zisťovanie hudobno-pohybových schopností
zisťovanie rytmického cítenia
fyzické dispozície