Z á k l a d n á
u m e l e c k á
š k o l a
S l o v e n s k á
Ľ u p č a
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©